Dość częstym zadaniem jakie musimy wykonać zapisując dane naszej aplikacji jest również dołączenie informacji o tym kto i kiedy stworzył, a później aktualizował dany rekord. Zazwyczaj informacje takie trafiają do czterech kolumn: data stworzenia, data aktualizacji, użytkownik, który stworzył oraz zaktualizował rekord. Są to tzw. kolumny audytowe. W momencie, gdy wykorzystujemy do zapisu naszych danych implementację JPA, mamy sprawę bardzo ułatwioną.

Stwórzmy interfejs Auditable, który powinna implementować każda „audytowalna” klasa encji.

public interface Auditable {

  Date getCreationDate();

  void setCreationDate(Date date);

  Date getModificationDate();

  void setModificationDate(Date date);

  T getCreationUser();

  void setCreationUser(T user);

  T getModificationUser();

  void setModificationUser(T user);

  T getCurrentUser();

}

Interfejs Auditable jest parametryzowany, tak aby można było określić jakiego typu obiekty reprezentują użytkownika w naszej aplikacji. Wspólna implementacja tego interfejsu została umieszczona w klasie abstrakcyjnej AuditEntity. To tutaj zdefiniowana jest cała logika związana z aktualizowaniem danych audytowych przed zapisem.

@MappedSuperclass
public abstract class AuditEntity implements Auditable<User> {

  protected Date creationDate;
  protected Date modificationDate;

  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = "creation_user_id")
  protected User creationUser;

  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = "modification_user_id")
  protected User modificationUser;

  //tutaj gettery i settery dla creationDate,
  //modificationDate, creationUser, modificationUser

  @Override
  public User getCurrentUser() {
    return Application.getCurrentUser();
  }

  @PrePersist
  public void prePersist() {
    setCreationDate(new Date());
    setCreationUser(getCurrentUser());
    preUpdate();
  }

  @PreUpdate
  public void preUpdate() {
    setModificationDate(new Date());
    setModificationUser(getCurrentUser());
  }
}

Klasa bazowa została oznaczona adnotacją @MappedSuperclass. Dzięki temu dziedziczone atrybuty są trwałe wg. mapowania zdefiniowanego w tej klasie (istnieje możliwość nadpisania tych mapowań poprzez użycie adnotacji @AttributeOverride(s)). Najważniejszą częścią tej klasy są metody prePersist() oraz preUpdate(). Dzięki oznaczeniu metody prePersist() odpowiedną adnotacją @PrePersist wykonuje się ona przed utrwaleniem danej encji. Podobnie wykonywana jest metoda preUpdate() (oznaczona adnotacją @PreUpdate) przed każdą aktualizacją do bazy danych.

Teraz wystarczy tylko dodać dziedziczenie z AuditEntity dla każdej encji, dla której chcemy zapisywać dane audytowe np.:

@Entity
@Table(name = "customers")
public class Customer extends AuditEntity

Jak widać dość szybko i prosto można osiągnąć funkcjonalność „audytowalnych” encji.